NIDN 2116108502
Nama Dr. Irma Suryani Siregar, M.A

Riwayat Pendidikan

No Jenjang Jurusan Institusi Tahun Tamat
1 SD SDN 142926 1998
2 SLTP Madrasah Tsanawiyah Swasta Syekh Ahmad daud 2002
3 SLTA MAS Syekh Ahmad Daud 2005
4 S1 Tarbiyah dan Ilmu Keguruan STAIN Padangsidimpuan 2009
5 S2 Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang 2011
6 S3 Program Doktoral UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015