A.    IDENTITAS PRIBADI
1.      Nama                           : Dr. Arminsyah, M.H.I.
2.      Tempat/Tgl Lahir       : Kampung Mesjid, Labuhanbatu Utara, 01 April 1993.
3.      Pekerjaan                    : Dosen STAIN MADINA, FKM dan FSH UIN SU.
4.      Alamat                        : Dalan Lidang, Panyabungan.
5.      Nama Orangtua          : Amri (ayah) – Asiah (ibu).
B.    JENJANG PENDIDIKAN
1.      SD Negeri 112273 Kampung Mesjid, Labuhanbatu Utara [LABURA] (1999-2004).
2.      Madrasah Ibtidaiyah Kampung Mesjid, Labuhanbatu Utara [LABURA] (2000-2004).
3.      MTs Swasta Kampung Mesjid, Labuhanbatu Utara [LABURA] (2004-2007).
4.      Madrasah Aliyah Swasta Kampung Mesjid [Labura] (2007-2010).
5.     S1 Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara [Medan] (2010-2014).
6.     S2 Prodi Hukum Islam Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara [Medan] (2014-2016).
7.  S3 Prodi Hukum Islam Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara [Medan] (2017-Sekarang).

NIDN 2101049002
Nama Dr. Arminsyah, M.H.I

Riwayat Pendidikan

No Jenjang Jurusan Institusi Tahun Tamat
1 Non Formal TK TK Al Ikhlas Kampung Mesjid 1998
2 Non Formal Ibdtidaiyah (Keagamaan) Ibtidaiyah 2004
3 SD - SD Negeri 112273 Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilr, Kab. Labuhanbatu 2004
4 SLTP Madrasah Tsanawiyah Madrasah Tsanawiyah 2007
5 SLTA IPS Madrasah Aliyah 2010
6 S1 Perbandingan Mazhab Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan (IAIN SU) 2014
7 S2 Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan (UIN SU) 2016
8 S3 Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara 2022