Lecturer in sociology of propaganda

NIDN 2009029003
Nama Rahmi Wahyuni, M.Sos

Riwayat Pendidikan

No Jenjang Jurusan Institusi Tahun Tamat
1 SD Sekolah Dasar Swasta Muhammadiyah 2002
2 SLTP MTs Muhammadiyah 8 Siabu 2005
3 SLTA IPA SMA NEGERI 1 SIABU 2008
4 S1 PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM IAIN SUMATERA UTARA MEDAN 2012
5 S2 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM UIN SU MEDAN 2018